STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2015-04-09      Przetarg
Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery...
więcej ... 
2015-04-09      Przetarg
„Remont barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich – 2 zadania. - Zamówienie o wartości...
więcej ... 
2015-04-09      Przetarg
Remont drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska polegający na zabezpieczeniu...
więcej ... 
2014-11-03      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Uzgodnień NR 19/2014
więcej ... 
2014-10-13      Oferta pracy
Starszy referent w Wydziale Funduszy Unijnych / Zespół ds. realizacji projektu „Trasy rowerowe...
więcej ... 
 

Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy ul. T. Boya Żeleńskiego 19a

 

Numer ogłoszenia: 109190 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28514 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8609490, faks 017 8609460.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy ul. T. Boya Żeleńskiego 19a.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: a) zakres robót określony w: punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, ujęto w Rozdziale III Kosztorys ofertowy, b) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - min. 3 lat..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlano Usługowo Handlowa WALMAR, Krzysztof Marecki, ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118992,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 100596,50

  • Oferta z najniższą ceną: 100596,50 / Oferta z najwyższą ceną: 310913,29

  • Waluta: PLN.


 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2015-03-27 14:57:57