STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2017-01-16      Przetarg
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej...
więcej ... 
2016-12-29      Przetarg
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji...
więcej ... 
2016-12-29      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn. Budowa i rozbudowa DW Nr...
więcej ... 
2016-11-14      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji NR 11/2016
więcej ... 
2016-11-08      Oferta pracy
Referent – Wydział Planowania NR 10/2016
więcej ... 
 

Przetargi
 • OGŁOSZENIE
 • WYNIKI

 • WZÓR OSWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP.

  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys EURO
 • OGŁOSZENIE
 • WYNIKI


  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (zawierającej kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności określone w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależnoœci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oœwiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Informacja o której mowa powyżej znajduje się powyżej w zakładce przetargi-wyniki

  Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się powyżej w zakładce: przetargi

  Kurs EURO
  średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749. Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254)
 •  
  Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
    ostatnia aktualizacja strony : 2016-12-02 14:53:45