Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 16-06-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/44/2021

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi woj. Nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok 37+819 - 37+995”

Termin wykonania zamówienia:

31.10.2022r.

Kryteria wyboru oferty:

cena  - 60 %

okres gwarancji i rękojmi  za  wady - 40%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 8200,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 16.06.2021 r. do godz. 09:30.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 09:30.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

Organizacja postępowania:

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak - Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:

  • Piotr Więcek - Naczelnik Wydziału Dróg
  • Jan Żyłka - pracownik Wydziału Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

31-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

31-05-2021

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o  zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne  pod  adresem:


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-31 12:22:12

Data modyfikacji: 2021-05-31 12:27:53

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 12:22:12
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 12:22:50
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 12:24:05
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 12:27:37
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego