Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 06-05-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WRI/3/2021

Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 06457f1f-9756-4edb-840e-7506321fb6e1

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+773-12+190 i 12+923-13+875 strona prawa w m. Wola Baranowska i w m. Knapy.

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie całości zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

Cena – waga kryterium 60 %;

Okres gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium  40%

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 7 800,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 06.05.2021 r. do godz. 10:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2021 r. o godzinie 11:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu:

Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Joanna Michenko - Pitera – Sekretarz Komisji Przetargowej

sprawy merytoryczne:

Bogusław Gotkowski - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

Teresa Litak- Inspektor  Wydziału Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

13-04-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

13-04-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/06457f1f-9756-4edb-840e-7506321fb6e1

 

 

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-04-13 07:52:54

Data modyfikacji: 2021-04-28 12:48:08

Wersja: 7 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-04-13 07:52:56
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-04-13 07:53:17
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-04-13 08:03:33
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-04-13 11:31:00
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-04-13 12:22:49
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-04-26 15:31:50
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego