Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Mapy akustyczne


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prezentuje mapy akustyczne sporządzone dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego o średnio dobowym natężeniu ruchu (SDR) przekraczającym 8219 pojazdów na dobę, co odpowiada 3 mln pojazdów w ciągu roku.

Zakres przeprowadzonych analiz oraz zawartość tematyczna opracowania wynika z zapisów art. 179 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (DZ. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) oraz z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Na mapach przedstawiono m.in. zakresy poziomów emisji, imisji i wrażliwości akustycznej obszarów, ale także poziom przekroczeń wartości dopuszczalnych, określonych wskaźnikami LDWN i LN. Wskaźniki te zostały przyjęte i wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz. U. 120 poz. 826) w celu ujednolicenia interpretacji stanu zagrożenia hałasem ze standardami obowiązującymi na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki LDWN i LN określono dla potrzeb wykonania map akustycznych, wyników analiz wykonanych z ich użyciem nie powinno się porównywać i odnosić do obowiązujących wskaźników LAeq D i LAeq N, w oparciu o które należy stwierdzać występowanie przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu.

Ekspertyza techniczna: Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie

Wersje elektroniczne map akustycznych dla terenów położonych w pobliżu dróg wojewódzkich II edycja


STRATEGICZNE MAPY HAŁASU DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH O RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ROKU 2022 - streszczenie w języku niespecjalistycznym

STRATEGICZNE MAPY HAŁASU DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH O RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ROKU 2022 - częśc graficzna