Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów
Opublikowano: 2024-04-19

Tytuł projektu: Rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów

Informacje ogólne

Projekt jest współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: Budimex S.A.
Wartość projektu: 77 360 258,47 PLN
Wartość dofinansowania: 65 756 219,69 PLN
Inżynier kontraktu: Promost Consulting sp. z o.o. sp. k
Realizacja: 2024-2026

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, na terenie gminy Czudec. Projekt obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 988 oraz infrastruktury towarzyszącej na długości około 3 km. Po zakończeniu inwestycji, droga wojewódzka na odcinku Czudec-Zaborów spełniać będzie parametry drogi klasy G.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:
- rozbudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi niższych kategorii
- budowę dodatkowej jezdni drogi wojewódzkiej do skomunikowania działek (jezdnia o szerokości 3,5m + pobocza z kruszywa o szerokości 0,75m),
- przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników dla pieszych,
- przebudowę 4 istniejących zatok autobusowych w km,
- budowę 2 nowych zatok autobusowych,
- rozbudowę systemu odwodnienia,
- przebudowę wiaduktu nad linią kolejową nr 106 Rzeszów Główny – Jasło,
- przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów indywidualnych,
- przebudowę istniejących zjazdów publicznych,
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogi,
- przebudowę kolizji i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu (siecią: teletechniczną, elektroenergetyczną, gazociągową, wodociągową, kanalizacją sanitarną),
- budowę przejść ekologicznych,
- budowa urządzeń ochrony akustycznej – ekrany akustyczne, cicha nawierzchnia,
- nasadzenie nowych drzew i krzewów,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- modernizację mostu na rzece Wisłok,
- zabezpieczenie osuwiska,
- pełnienie nadzorów specjalistycznych (w tym m.in. nadzorów przyrodniczy, archeologiczny, saperski).

Cele projektu

Grupy docelowe realizacji projektu:

Grupą docelową projektu są mieszkańcy południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w szczególności powiatu strzyżowskiego oraz gmin Czudec i Zaborów. Użytkownikami projektu będą również lokalni przedsiębiorcy, pracownicy, dostawcy, klienci oraz pozostali kierowcy pojazdów poruszający się po przedmiotowym odcinku drogi. Projekt dotyczy rozbudowy drogi publicznej, czyli drogi z której korzystać, zgodnie z jej przeznaczeniem, może każdy.

Cele realizacji projektu i rezultaty:

Głównym celem Projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Celem bezpośrednim projektu jest rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich oraz poprawa powiązań transportowych w regionie, w tym na obszarach górskich. Realizacja Projektu poprawi jakość infrastruktury transportowej i zoptymalizuje połączenia z województwem małopolskim z kierunku Gorlic do drogi ekspresowej S19 w m. Babica oraz w kierunku południowym do m. Barwinek i północnym w kierunku Lublina. Doprowadzi ona również do: poprawy powiązań regionalnej sieci dróg województwa z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową TEN-T, poprawy dostępności wewnętrznej i zewnętrznej powiatu strzyżowskiego oraz okolicznych miejscowości, poprawy spójności społecznej i gospodarczej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zwiększenia perspektyw jego rozwoju, a także poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania DW 988. Realizacja spowoduje ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców przez redukcję oddziaływania hałasu i spalin oraz zmniejszenie niedogodności związanych z zatłoczeniem systemu transportowego. Inwestycja zapewni sprawne powiązanie lokalnego układu drogowego z drogami wyższego rządu i jednocześnie będzie wpływać na rozwój przestrzenny i gospodarczy okolicznego terenu. Wymiernym efektem po zrealizowaniu inwestycji będzie skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie ilości wypadków oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu dla okolicznych terenów.

Głównymi celami realizacji projektu są:
- poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania,
- ograniczenie wpływu transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców przez redukcję oddziaływania hałasu i spalin,
- rozwinięcie infrastruktury dróg wojewódzkich i poprawa powiązań transportowych w regionie.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-04-19 14:51:27

Data modyfikacji: 2024-07-09 15:32:13

Wersja: 7

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-19 14:51:28
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-19 14:54:28
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-23 15:14:58
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-05-07 14:16:55
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-05-07 14:20:00
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-06-06 10:02:13
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego