Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Od Beskidu Niskiego po Solinę/Od Nizkych Beskid Po Solinu
Opublikowano: 2024-04-15

Tytuł projektu: Od Beskidu Niskiego po Solinę/Od Nizkych Beskid Po Solinu

Informacje ogólne

Tytuł projektu: Od Beskidu Niskiego po Solinę/Od Nizkych Beskid Po Solinu
Numer projektu: PLSK.01.01-IP.01-0002/23
Program: Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
Priorytet: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
Działanie: Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Beneficjent: Województwo Podkarpackie
Partner: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Wydatki ogółem: 1 454 155,50 EUR
Dofinansowanie UE: 781 517,00 EUR
Data rozpoczęcia: 2024-01-01
Data zakończenia: 2025-12-31

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotowa inwestycja po stronie polskiej, obejmuje remont uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna na odcinku od km 32+142 do km 32+237 strona prawa w miejscowości Chrewt (powiat bieszczadzki, gmina Czarna). Planowane zadanie polegać będzie na remoncie uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 poprzez wykonanie koszy siatkowo – kamiennych, wraz z oczyszczeniem rowów i umocnieniem poboczy. W ramach zadania przewidziano następujące prace:
- rozbiórka istniejącego umocnienia z kamieni,
- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych na odcinku od km 32+142 do km 32+237 długości 95 m,
- oczyszczenie rowów z namułu wraz z przełożeniem ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych,
- wykonanie sączka kamiennego,
- roboty wykończeniowe jak uzupełnienie i zagęszczenie poboczy,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej.

Po stronie słowackiej przewidziano stabilizację osuwiska na drodze II/575 za wsią Palota. Przedmiotowy odcinek drogi za miejscowością Palota w km 35,829 – 38,974 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Palota pod wpływem wód gruntowych, nieodpowiednich warunków geologicznych i złego stanu budowlano-technicznego przepustu wymaga remontu drogi z wykonaniem muru oporowego na przedmiotowej drodze w celu jej stabilizacji. Celem prac budowlanych w ramach projektu będzie wybudowanie muru oporowego na fundamencie palowym z wykonaniem odwodnienia, wraz z realizacją modyfikacji przepustu poprzez wybetonowanie koryta cieku wodnego. Informacje dotyczące projektu realizowanego przez Partnera: https://sucpsk.sk/investicie/od-nizkych-beskyd-po-solinu/

Cele projektu

Realizacja projektu ma na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Zakres projektu obejmuje realizację inwestycji dot. infrastruktury na polsko-słowackim pograniczu. Po stronie polskiej przewidziano modernizację infrastruktury zabezpieczającej skarpę korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko-Hoczew-Czarna na odcinku od km 32+142 do km 32+237. Celem projektu po stronie słowackiej jest stabilizacja osuwiska wraz z poprawą stanu technicznego przepustu i kierunkowego odprowadzania wody. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia odporności na zjawiska ekstremalne na obszarze wsparcia u obu partnerów projektu, co przełoży się do ograniczenie zmian klimatycznych w regionie. Konsekwencją takich działań będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego i stanu klimatu, w szczególności na terenach obszarów Natura 2000 i w sąsiedztwie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-04-16 12:25:17

Data modyfikacji: 2024-06-18 14:17:18

Wersja: 13

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 12:25:18
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 12:32:11
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 12:39:03
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 12:55:47
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 12:58:25
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 13:02:04
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 13:11:31
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 13:16:29
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 13:24:33
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-16 15:23:33
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-17 08:52:25
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-06-18 14:16:02
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego