Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2024-01-10

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów-Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania z programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Wartość umowy z Wykonawcą: 24 370 044,93 PLN
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10.01.2024 r.
Okres realizacji: 2024-2025 (20 miesięcy)
Inżynier Kontraktu: INKO Consulting Sp. z o.o.

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,2 km
Lokalizacja projektu: powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Ropczyce, gmina Ostrów.

Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa na odcunku Ropczyce-Ostrów.

Inwestycja składa się z dwóch zdań: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa od km 13+267,94 do km 14+058,61 polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa od km ok. 14+058 do km ok. 14+455 w miejscowości Ropczyce wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Zakres rzeczowy projektu

Rozbudowa drogi obejmuje:
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejących nawierzchni jezdni, podbudów, itp. kolidujących z inwestycją,
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Wielopolka wraz z odpowiednim umocnieniem i wyprofilowaniem rzeki,
- przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, kolidującej z inwestycją,
- budowę kanału technologicznego,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego,
- wzmocnienie słabonośnego podłoża gruntowego,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni dla rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 986,
- budowę i przebudowę chodników dla pieszych,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowę i przebudowę zjazdów na działki przyległe do odcinka drogi objętego opracowaniem,
- budowę i przebudowę zjazdów na działki przyległe,
- budowę i przebudowę rowów przydrożnych,
- budowę systemu odwodnienia powierzchniowego,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę dodatkowych pasów ruchu,
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą,
- budowę nowego obiektu inżynierskiego – małego mostu,
- przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, kolidującej z inwestycją,
- przebudowa dwóch skrzyżowań z drogą gminną i drogą powiatową.

Most:
- długość całkowita obiektu: 44,20m,
- rozpiętość teoretyczna: 42,80m,
- szerokość całkowita: 18,28m,
- szerokości użytkowe:
•    jezdnia: 2x3,5m,
•    opaski: 2x0,5m,
•    ciąg pieszo rowerowy: 2x3,0m,

Parametry drogi:
- klasa drogi: G,
- nośność nawierzchni: 115kN/oś,
- kategoria ruchu: KR4,
- przekrój drogi:
•    jednojezdniowa,
•    dwukierunkowa,
•    przekrój: szlakowy, uliczny,
- szerokość poboczy: 1,25m,
- szerokość jezdni: 7,00m,
- szerokość pasów ruchu: 3,50m,
- szerokość chodników: 1,50m,
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 3,0m,
- szerokość ścieżki rowerowej: 2,0m.

Cele projektu

Parametry techniczne istniejącej drogi oraz zły stan techniczny mostu na rzece Wielopolka są głównymi przyczynami realizacji inwestycji. Podniesiona zostanie klasa drogi z Z (zbiorczej) do G (głównej) co przełoży się na wyższą jakość korzystania i zmniejszenie emisji hałasu, drgań oraz zanieczyszczeń. Mieszkańcy będą mogli korzystać z zaprojektowanych wzdłuż całego odcinka drogi ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników, co zwiększy ich bezpieczeństwo i podwyższy jakość życia lokalnego. Dodatkowym aspektem będzie rozwój gospodarczy terenów przyległych.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-01-08 14:44:10

Data modyfikacji: 2024-06-18 14:35:13

Wersja: 5

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-01-08 14:44:10
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-01-08 14:49:14
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-01-08 14:51:07
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-01-08 14:52:15
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego