Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865
Opublikowano: 2022-07-24

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 26 141 589,75 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 22 218 545,94 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 16.11.2020 r.

Planowana data zakończenia robót budowlanych: 30.09.2022 r.

Okres realizacji: 2020-2022

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 2,91 km

Lokalizacja projektu: powiat lubaczowski, gmina Narol.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 stanowiącego obwodnicę miasta Narol.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 2,91 km

- rozbudowa innych dróg publicznych w niezbędnym zakresie

- budowa 7 skrzyżowań, w tym: 2 ronda małe, 1 skrzyżowanie skanalizowane z lewoskrętami,
1 skrzyżowanie skanalizowane, 3 skrzyżowania zwykłe

- budowa chodników i przejść dla pieszych w rejonie rond oraz skrzyżowań z drogą powiatową nr 1639R i drogą gminną nr 105154R

- budowa ścieżki rowerowej z możliwością poruszania się pieszych oraz przejazdów i przejść dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 105181R

- budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowa obiektu mostowego na rzece Tanew klasy A

- budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań

- przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (siecią: teletechniczną, gazociągową, elektroenergetyczną, sanitarną, drenarską i wodociągiem)

- budowa i przebudowa odwodnienia (przebudowa rowów otwartych i budowa kanalizacji deszczowej

i ścieków korytkowych, trójkątnych i skarpowych, budowa przepustów)

- umocnienie wylotów elementów odwodnienia, wlotów i wylotów przepustów

- budowa dróg dojazdowych do mostu

- budowa dodatkowej jezdni, zapewniającej dostęp komunikacyjny do działek

- rozbiórka elementów kolidujących z projektowaną inwestycją (przepustów, jezdni dróg, obrzeży, chodników)

- likwidacja rowów otwartych

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z budowaną drogą i jej elementami, gospodarka istniejącą zielenią oraz nasadzenia rekompensacyjne drzew

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz podniesienie poziomu skomunikowania układu transportowego regionu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-02-18 13:02:48

Data modyfikacji: 2022-10-19 08:42:49

Wersja: 3

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-18 13:02:48
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2022-05-19 12:02:52
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego