Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I
Opublikowano: 2023-09-30

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Budimex S.A.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 59 017 803,47 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 45 323 050,15 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 23.12.2019 r.

Okres realizacji: 2019-2023

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 895 wyniosła 6,13 km na odcinku Solina – Myczków (od km 10+086.70 do km 16+215.51)

Lokalizacja projektu: powiat leski, gmina Solina

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej o łącznej długości 6,13 km

- rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami podrzędnymi wraz z wymianą nawierzchni dróg podrzędnych w obrębie skrzyżowań

- rozbudowa obiektu mostowego na rzece San (most M1)

- budowa małego obiektu mostowego nad potokiem bez nazwy (most M2)

- budowa/przebudowa przepustów

- budowa i przebudowa chodników

- przebudowa zatok autobusowych, rozbudowa zatoki autobusowej (pętli) wraz z wyznaczeniem lokalizacji przystanków autobusowych

- przebudowa istniejącego parkingu

- przebudowa/budowa zjazdów

- wykonanie odwodnienia drogi

- wykonanie zabezpieczenia osuwisk w niezbędnym zakresie

- umocnienie brzegów i dna cieków wodnych w wymaganym zakresie

- umocnienie skarp

- przebudowa/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z przebudowywaną/ rozbudowywaną drogą wojewódzką

- przebudowa/budowa oświetlenia ulicznego

- budowa kanału technologicznego

- budowa urządzeń ochrony środowiska w zakresie wskazanym w decyzji środowiskowej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- budowa/przebudowa wyposażenia technicznego drogi

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: Z/G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Głównym celem projektu była poprawa dostępności transportowej południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności regionu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w ruchu drogowym. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła również na poprawę skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa podkarpackiego, a tym samym podniesienie poziomu dostępności i spójności komunikacyjnej regionu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-02-18 13:20:52

Data modyfikacji: 2024-04-30 15:26:16

Wersja: 7

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-18 13:20:52
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-18 13:25:07
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-18 14:49:46
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-23 13:36:03
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-26 11:08:26
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-29 13:48:34
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego