Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Transmisja online z otwarcia ofert


Treść zakładki jest częściowo nieaktualna.

Trwa weryfikacja i przygotowanie zmian związanych z wejściem w życie ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich do odwołania będzie dokonywał otwarcia ofert złożonych w przetargach poprzez transmisję online.

 

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

 

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Otwarcia ofert będą transmitowane na kanale youtube


Link do transmisji na żywo:

>>>>>> https://www.youtube.com/channel/UCujGjEh3GD1VMoLItA4Wdow <<<<<<


 

Zgodnie z art. 86 Pzp przedstawiciel Zamawiającego:

  • Bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  • Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego