Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Projekty organizacji ruchu


Zmiany organizacji ruchu na drogach dokonywane są na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Dotyczy to zarówno organizacji ruchu stałej, jak i czasowej (np. na czas realizacji robót). Projekty organizacji ruchu dotyczące dróg wojewódzkich zatwierdza Marszałek Województwa (organ zarządzający ruchem). W Województwie Podkarpackim, z upoważnienia Marszałka, czynności organu zarządzającego ruchem wykonuje Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Składany do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu powinien zawierać m.in.:

  1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000.
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametry geometrii drogi.
  3. Programy sygnalizacji i obliczenia przepustowości, w przypadku projektu zawierającego sygnalizacje świetlną.
  4. Charakterystykę drogi i ruchu na drodze / Opis charakterystyki robót, zagrożeń lub utrudnień.
  5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu oraz (w przypadku projektów czasowych) termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu.
  6. Nazwisko i podpis projektanta.

Do wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej należy dołączyć opinie Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. W przypadku projektów obejmujących drogi innych kategorii, należy uzyskać również opinie właściwych zarządców dróg, organów zarządzających ruchem i komendantów policji.

Zarządzanie ruchem na drogach regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).