Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Inne informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych


 

  • Elektronizacja zamówień publicznych

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że od dnia 18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. (tj wartość 952 885,70 zł netto dla dostaw i usług oraz 23 921 311,60 zł netto dla robót budowlanych).

W związku z powyższym PZDW informuje, że zamierza wykorzystać w tym celu narzędzie służące zamawiającym do przygotowania procesu elektronizacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "miniPortal" - przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych.

MiniPortal to tymczasowe rozwiązanie dla zamawiających zapewniające komunikację elektroniczną, do czasu pełnego uruchomienia docelowego rozwiązania, którym będzie Platforma e-Zamówienia.

PZDW zaleca Wykonawcom zapoznanie się z wersją testową miniPortalu udostępnioną pod adresem: https://miniportal-test.uzp.gov.pl/

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod adresem:

https://miniportal-test.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność posiadania przez Wykonawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego i Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie „ePUAP”.

  • JEDZ w postaci elektronicznej

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych wszczętych od 18 kwietnia 2018 r. wykonawcy są zobowiązani do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W celu rozpowszechnienia wśród uczestników rynku zamówień publicznych informacji nt. sposobu składania JEDZ w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych podjął współpracę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach ww. współpracy na stronie internetowej PARP opublikowano przygotowaną przez UZP informację dla wykonawców, zawierającą instrukcję składania JEDZ przy użyciu poczty elektronicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

http://www.parp.gov.pl/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

 Urząd Zamówień Publicznych przygotował również„Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej” oraz „Krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ”.

Powyższe informacje znajdują się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz.

  • Elektronizacja zamówień publicznych na stronie UZP

Urząd Zamówień Publicznych umieścił na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą e-zamówieniom, gdzie na bieżąco będą publikowane informacje pozwalające Państwu na pozyskanie wiedzy na temat elektronizacji zamówień, w tym również postępu prac nad wdrożeniem Platformy e-Zamówienia oraz innych działań dostosowawczych.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2

  • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (zawierającej kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności określone w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oœwiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja o której mowa powyżej znajduje się w zakładce "informacje z otwarcia ofert"

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się poniżej.

  • Aktualny średni kurs złotego w stosunku do euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117. Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

  • Uwaga !

W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

W związku z tym faktury należy wystawiać na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Podstawa prawna : Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo