Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 16

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-10-05 12:04:18


Opublikowano: 2019-10-30

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna – Etap II

Nazwa zadania: Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 - 133+925,66 polegające na dostosowaniu nośności do klasy A wg PN-85/S-10030

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Remost Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 13 573 832,79 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 11 537 757,89 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 27.03.2018 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 30.10.2019 r.

Okres realizacji: 2018-2019

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowanego/przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,25 km

Lokalizacja projektu: powiat przeworski, gmina Tryńcza.

Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane na obiekcie mostowym na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 - 133+925,66 polegające na dostosowaniu jego nośności do klasy A wg PN-85/S-10030.

Inwestycja obejmowała przebudowę obiektu mostowego poprzez uciąglenie ustroju nośnego, wymianę i modernizację wyposażenia pomostu, wymianę łożysk, naprawę i zabezpieczenie powierzchni betonowych oraz adaptację dojazdów do mostu.

W wyniku przebudowy poprawie uległy parametry techniczne i ruchowe mostu. Klasa nośności obiektu wzrosła z C do A wg PN-85/S-10030, obiekt został wyposażony w jednostronny chodnik dla pieszych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbiórka istniejących elementów wyposażenia mostu

- rozbiórka płyty pomostu w strefach podporowych

- rozbiórka i wykonanie nowych ścianek żwirowych przyczółków

- wykonanie uciąglenia ustroju nośnego nad podporami w postaci sprężonej podłużnie płyty pomostu oraz poprzecznic podporowych

- wykonanie reprofilacji płyty pomostu

- naprawy i zabezpieczenie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego

- wykonanie płyt przejściowych

- wykonanie hydroizolacji pomostu

- wykonanie nowych elementów wyposażenia pomostu w tym: kap chodnikowych, desek gzymsowych, bariero poręczy, nawierzchni żywicznych, nawierzchni bitumicznej jezdni

- montaż nowych sączków i wpustów odwadniających

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na dojazdach do obiektu

- wykonanie kolektorów wód opadowych i włączenie ich do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej poza mostem

- wymiana dylatacji

- wymiana łożysk na obiekcie

- oczyszczenie i naprawa umocnienia stożków

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Parametry obiektu:

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,0 m

- dopuszczalne obciążenie: 50 ton

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Efektem realizacji projektu jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego województwa. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu, zwiększyła się jego atrakcyjność inwestycyjną, jak również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego