Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 6

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-04-16 11:34:25


Opublikowano: 2018-10-30

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna – Etap II

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane na obiekcie mostowym na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 - 133+925,66 polegające na dostosowaniu jego nośności do klasy A wg PN-85/S-10030. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę obiektu mostowego i adaptację dojazdów do mostu.

Informacje ogólne

Wykonawca: Remost Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 13 615 294,82 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 11 573 000,57 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Ogólna charakterystyka projektu

Kontrakt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj”w okresie od  08.03.2016 r. (termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót) do 31.10.2018 r. (termin realizacji zamówienia określony w Umowie).

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na przebudowie
i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk- Grabownica Starzeńska na odcinku Sieniawa – Przeworsk od km 131+671,00 do km 144+716,11 za wyjątkiem trzech odcinków wyłączonych z inwestycji tj. mostu nad rzeką San, skrzyżowania z drogą krajową nr 77 oraz przejazdu kolejowego w pasie linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk.

Początek zrealizowanego odcinka drogi znajduje się w miejscowości Sieniawa, przed skrzyżowaniem
z drogą wojewódzką nr 870, które przebudowane zostało na rondo, natomiast koniec inwestycji stanowi  dowiązanie do łącznika A4 w miejscowości Gorliczyna, zrealizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej. Odcinek drogi położony jest w środkowej części województwa podkarpackiego w granicach administracyjnych gminy Sieniawa, Tryńcza i Przeworsk, które należą do powiatu przeworskiego.

Długość drogi:

•  odc. przebudowywany: 12 486,51 m; klasa drogi: Z

•  odc. rozbudowywany: 159,30 m; klasa drogi: G

Zakres rzeczowy projektu

- rozbiórka istniejących elementów wyposażenia mostu,

- rozbiórka płyty pomostu w strefach podporowych,

- rozbiórka i wykonanie nowych ścianek żwirowych przyczółków,

- wykonanie uciąglenia ustroju nośnego nad podporami w postaci sprężonej podłużnie płyty pomostu oraz poprzecznic podporowych,

- wykonanie reprofilacji płyty pomostu,

- naprawy i zabezpieczenie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego,

- wykonanie płyt przejściowych,

- wykonanie hydroizolacji pomostu,

- wykonanie nowych elementów wyposażenia pomostu w tym: kap chodnikowych, desek gzymsowych, bariero poręczy, nawierzchni żywicznych, nawierzchni bitumicznej jezdni,

- montaż nowych sączków i wpustów odwadniających,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na dojazdach do obiektu,

- wykonanie kolektorów wód opadowych i włączenie ich do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej poza mostem,

- wymiana dylatacji,

- wymiana łożysk na obiekcie,

- oczyszczenie i naprawa umocnienia stożków,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej południowo - wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Efektem realizacji projektu jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego województwa. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu, zwiększyła się jego atrakcyjność inwestycyjna, jak również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego