Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 8

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-04-16 11:42:33


Opublikowano: 2018-10-30

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna – Etap II

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane na obiekcie mostowym na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 - 133+925,66 polegające na dostosowaniu jego nośności do klasy A wg PN-85/S-10030. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę obiektu mostowego i adaptację dojazdów do mostu.

Informacje ogólne

Wykonawca: Remost Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 13 615 294,82 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 11 573 000,57 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Ogólna charakterystyka projektu

Kontrakt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w okresie od  27.03.2018 r. (termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót) do 31.10.2019 r. (termin realizacji zamówienia określony w Umowie).

Inwestycja obejmowała przebudowę obiektu mostowego poprzez uciąglenie ustroju nośnego, wymianę
i modernizację wyposażenia pomostu, wymianę łożysk, naprawę i zabezpieczenie powierzchni betonowych oraz adaptację dojazdów do mostu.

W wyniku przebudowy poprawie uległy parametry techniczne i ruchowe mostu. Klasa nośności obiektu wzrosła z C do A wg PN-85/S-10030, obiekt został wyposażony w jednostronny chodnik dla pieszych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu

- rozbiórka istniejących elementów wyposażenia mostu,

- rozbiórka płyty pomostu w strefach podporowych,

- rozbiórka i wykonanie nowych ścianek żwirowych przyczółków,

- wykonanie uciąglenia ustroju nośnego nad podporami w postaci sprężonej podłużnie płyty pomostu oraz poprzecznic podporowych,

- wykonanie reprofilacji płyty pomostu,

- naprawy i zabezpieczenie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego,

- wykonanie płyt przejściowych,

- wykonanie hydroizolacji pomostu,

- wykonanie nowych elementów wyposażenia pomostu w tym: kap chodnikowych, desek gzymsowych, bariero poręczy, nawierzchni żywicznych, nawierzchni bitumicznej jezdni,

- montaż nowych sączków i wpustów odwadniających,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na dojazdach do obiektu,

- wykonanie kolektorów wód opadowych i włączenie ich do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej poza mostem,

- wymiana dylatacji,

- wymiana łożysk na obiekcie,

- oczyszczenie i naprawa umocnienia stożków,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej południowo - wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Efektem realizacji projektu jest poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego województwa. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu, zwiększyła się jego atrakcyjność inwestycyjna, jak również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego