Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II
Opublikowano: 2018-06-11

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca:

Zadanie 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Zadanie 2. Konsorcjum firm:

- Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. (Lider)

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. (Partner)

- Remost Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu:

Zadanie 2. Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 68 773 121,85 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 58 426 102,64 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą:

Zadanie 1. 29.11.2017 r.

Zadanie 2. 18.10.2018 r.

Planowana data/Data zakończenia robót budowlanych:

Zadanie 1. 16.06.2018 r.

Zadanie 2. 30.05.2022 r.

Okres realizacji: 2017-2022

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 11,05 km

Lokalizacja projektu: powiat leski, gmina Lesko, gmina Solina.

Przedmiot projektu obejmuje 2 zadania:

1. Budowa ronda w m. Polańczyk na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 894 z drogami gminnymi ul. Wiejską i ul. Zdrojową

2. Przebudowa/rozbudowa DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk tj. od km ok. 0+000 (w rejonie skrzyżowania z DW 893 w miejscowości Hoczew, które również wchodzi w zakres inwestycji) do km około 11+100 w miejscowości Polańczyk (z projektu wyłączono odcinek DW 894 ok. km 0+270  o dł. ok. 0,05 km obejmujący most na rz. Hoczewka).

Przebudowie w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę podlegać będzie
ok. 2,6 km drogi, a pozostały odcinek ok. 8,4 km, wraz ze wszystkimi 12-toma obiektami mostowymi na potokach górskich, zostanie wykonany w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie przepisów tzw. specustawy drogowej. Rondo w m. Polańczyk zostało wykonane w czerwcu 2018 r.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej do następujących parametrów: klasa drogi Z / G, nośność 115 kN/oś

- przebudowa/budowa obiektów inżynierskich - mostów i przepustów na potokach górskich w celu dostosowania ich do klasy obciążenia: A (50 ton) wraz z budową obiektów objazdowych

- budowa/rozbudowa/przebudowa skrzyżowań w tym: ronda w m. Polańczyk, skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 893 i 894 w m. Hoczew, skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 894 i 895 w m. Myczków

- budowa/przebudowa/rozbudowa chodników i zatok autobusowych

- wykonanie nasypów i wykopów wraz z umocnieniem skarp

- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowa nowych i przebudowa istniejących urządzeń i elementów służących odwodnieniu drogi

- budowa/przebudowa przepustów pod koroną drogi

- budowa/przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

- przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją

- budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G/Z

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3-3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności transportowej południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności rejonu Bieszczad, w ruchu drogowym. Ponadto realizacja inwestycji doprowadzi do lepszego skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-04 11:57:39

Data modyfikacji: 2023-10-23 13:36:40

Wersja: 11

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-07-04 11:57:40
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 20:25:42
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:56:54
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-05 12:35:52
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:30:08
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 12:59:13
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2021-02-11 09:18:57
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-04-16 17:01:34
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2022-04-11 10:32:48
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-06-27 13:18:52
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego