Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

RODO


 1. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prosi Panią/Pana o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności:Oświadczenie o Ochronie Prywatności.

 2. Dane kontaktowe IOD:
  Jakub Baraniewski – Inspektor Ochrony Danych w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
  e-mail: iod@pzdw.pl


Polityka ochrony prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” przekazujemy informację:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów (dalej Administrator lub PZDW).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@pzdw.pl lub korespondencyjnie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Jakie dane osobowe zbieramy?

PZDW przetwarza szereg danych osobowych:

 • imię;

 • nazwisko;

 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;

 • ukończone szkoły, działalności zawodowa;

 • numer PESEL/NIP/REGON/KRS, dowodu osobistego lub paszportu;

 • dane o karalności z Krajowego Rejestru Karnego;

 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;

 • numer telefon.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie udzielonej zgody tam, gdzie została udzielona w celu i zakresie z niej wynikającym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 2. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, której jesteś stroną, jeśli została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa tam, gdzie ustawa nakłada taki obowiązek (np. przepisy prawa podatkowego), w szczególności realizacja ustawowych zadań Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Podkarpackiego, zgodnie ustawą z dnia o drogach publicznych (art. 20), w szczególności dotyczących:

  • realizacji inwestycji drogowych,

  • utrzymywania dróg,

  • wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg,

  • przeciwdziałania niszczeniu dróg, ochronie dróg,

  • nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg wojewódzkich, itd. (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

  • a ponadto w celu prowadzenia korespondencji, wysyłania wiadomości z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie powierzonych projektów i umów, korespondencji z klientem, właściwego wykonania umów z klientami oraz tworzenia bazy danych inwestycji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne dla realizacji określonego celu, a brak podania tych danych może utrudnić lub uniemożliwić ich realizację.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych lub

 • przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;

 • tam, gdzie podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, dane będą przechowywane przez okres ważności udzielonej zgody;

 • w pozostałych przypadkach dane te będą przechowywane do czasu realizacji celów, dla których zostały przetworzone, chyba że konieczność przechowywania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Harmonogram przechowywania danych dostępny jest w siedzibie Administratora.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości realizacji niektórych praw lub obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego łączącego Pana/Panią z Administratorem lub brakiem możliwości dalszego trwania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Prośbę w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres e-mail: iod@pzdw.pl

Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Pana/pani dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, oraz w jednostkach terenowych :

 • Rejon Dróg Wojewódzkich, Koniaczów 34 a, 37-500 Jarosław

 • Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Niegłowicka 6 a, 38-200 Jasło

 • Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

 • Rejon Dróg Wojewódzkich, u l. Polna 3 b, 37-100 Łańcut

 • Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Korczaka 6 a, 39-300 Mielec

 • Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Dworska 23, 38-480 Rymanów

 • Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola

 • Rejon Dróg Wojewódzkich, Ustjanowa Górna 95, 38-700 Ustrzyki Dolne

 • Baza Materiałowa, Ruszelczyce 10, 37-755 Krzywcza

 • Baza Materiałowa, ul. 1 Maja 1B, 38-100 Strzyżów

 • Baza Materiałowa, ul. Leśna 6, 37-600 Lubaczów Lisie Jamy

 • Baza Materiałowa, ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk

 • Baza Materiałowa, Zawada 5a, 39-200 Dębica

 • Baza Materiałowa, Wysoczany 27, 38-541 Szczawne

 • Baza Materiałowa, ul. Legionistów 12, 36-200 Brzozów

 • Baza Materiałowa, ul. Ogrodowa 20, 39-460 Nowa Dęba

Pana/Pani dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.
Hosting danych ma miejsce w siedzibie Dyrekcji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp w związku z realizacją przez Administratora celów, dla których dane osobowe są przetwarzane oraz tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa. Poza tymi przypadkami Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Pana/Pani prawa zostały naruszone?

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@pzdw.pl lub listownie na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.
Po rozpatrzeniu skargi podejmiemy działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja papierowa dokumentu „Polityki Ochrony Danych Osobowych” znajduje się w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.