Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zajęcie pasa drogowego


Sprawy załatwiane przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:
a/ umieszczanie w pasie drogowym dróg wojewódzkich przyłączy do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b/ budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych z dróg wojewódzkich do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie,
c/ lokalizacja w pasie drogowym tablic i banerów reklamowych oraz obiektów handlowych,
d/ prowadzenie robót w pasie drogowym,
e/ budowa lub przebudowa włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii
f/ budowa lub przebudowa zjazdów publicznych z dróg wojewódzkich do terenów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,a w szczególności do stacji paliw, obiektów gospodarczych, hotelowych, przemysłowych, handlowych, usługowych i magazynowych.

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć bezpośrednio do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich:

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle 38-200 Jasło ul. Niegłowicka 6a, tel. 13 443 51 20,

 2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu 37-500 Jarosław, Koniaczów 34a, tel. 16 62 10 940,

 3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie 37-100 Łańcut ul. Polna 3b, tel. 17 22 52 666,

 4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie 37-600 Lubaczów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, tel. 16 63 29 800,

 5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a, tel. 17 58 37 561,

 6. Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6, tel. 15 84 29 289,

 7. Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie 38-520 Rymanów, ul. Dworska 23, tel. 13 43 55 130,

 8. Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustianowej Górnej 38-700 Ustrzyki Dolne, Ustianowa Górna 95, tel.13 46 13 339.


Wymagane dokumenty i opłaty:

- do zadań ad. pkt. a, b, c

 1. Wniosek (wzór załączony poniżej),

 2. Projekt budowlany inwestycji,

 3. Wyrys i wypis z ewidencji gruntów,

 4. Wyliczoną powierzchnię umieszczonych w pasie drogowym urządzeń i obiektów.

- do zadania ad. pkt. d do wniosku należy załączyć:

 1. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).

 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

 4. Zatwierdzony „Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi, przy czym powinien on określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu j.w., podać informację o sposobie zabezpieczenia.

 5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia).

 6. Projekt Budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wglądu.

 7. Oświadczenie Inwestora, kto będzie właścicielem urządzenia umieszczonego w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

 8. Harmonogram robót w pasie drogowym umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie (ilość dni zajęcia pasa drogowego) łącznie z przywróceniem stanu użyteczności budowli drogowych, w zależności od zakresu prowadzonych robót. W przypadku etapowania robót podać dla każdego etapu dane: długość i szerokość zajęcia, okres wykonywania.

 9. Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawić projekt przywrócenia stanu użyteczności lub odbudowy pasa drogowego.

 10. Kserokopię decyzji nr .............. z dnia ......... zezwalającej na umieszczenie urządzenia*, obiektu*, lokalizację*, przebudowę* w pasie drogowym.

 11. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

  • - wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią;

  • - jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) – zgodę właściciela obiektu.

 12. Jeżeli umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu lub reklamy jest związane z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót.

Przy składaniu podań obowiązują opłaty skarbowe:
Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej.
Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy podlega pełnomocnictwo.
W/w opłatę (w wysokości 17 PLN) należy wpłacić gotówką w kasie lub na konto odpowiedniego organu podatkowego.
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.


1. Tytuł procedury:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

2. Informacje, kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
I. prowadzenie robót w pasie drogowym;
II. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
III. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
IV. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ppkt I - III.

3. Wymagane dokumenty do realizacji procedury:
Zajmujący pas drogowy na cele, o których mowa w pkt. II, przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
- Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 rozporządzenia RM z dnia 1.06.2004r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1264):
» imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
» cel zajęcia pasa drogowego;
» lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
» planowany okres zajęcia pasa drogowego.
- Do wniosku należy załączyć : jak w pkt.d
- W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
» wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią;
» jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) – zgodę właściciela obiektu.
Jeżeli umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu lub reklamy jest związane z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót.

4. Opłaty:
- Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na inne cele, na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez
1 dzień.
- Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
- Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

5. Rozpoznanie wniosku:
- Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni;
- sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca;
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego udzielane jest w drodze decyzji administracyjnej i zawiera
w szczególności:
» imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
» cel zajęcia pasa drogowego;
» powierzchnię zajmowanego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
» okres zajęcia pasa drogowego;
» wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dodatkowo określa:
» sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z dokumentami załączonymi do wniosku;
» warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
W warunkach przywrócenia pasa drogowego określa się:
» zakres i technologię robót przywracających stan użyteczności;
» sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego;
» zasady usuwania usterek i wad technicznych, powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego.
Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich lub właściwym terytorialnie Rejonie.

6. Tryb odwoławczy:
Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya. Żeleńskiego 19a, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 

7. Za zajęcie pasa drogowego na skutek awarii umieszczonych w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych swą działalnością z drogą.
Za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii umieszczonego w nim urządzenia nie wymaga zezwolenia zarządcy drogi, natomiast nie zwalnia od uiszczenia opłat (art.40 ust.14) i właściwego oznakowania. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi, w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego i uiszcza opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Opłatę ustala się w formie decyzji administracyjnej, w której podaje się termin i warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego po usunięciu awarii. Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty naliczonej za dany rodzaj zajęcia.
Podstawa prawna:
- art. 40 ust. 1 i ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 10, ust. 11, ust.12, ust. 13, ust. 14  i ust. 15 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1264);
- Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XVII/283/19 z dnia 23 grudnia 2019r. ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 136) z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i za zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity: Dz. U.    z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami).