Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Statut


UCHWAŁA NR LIX/935/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2222 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.).

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się statut Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w brzmieniu załącznika do uchwały.

§2

Traci moc Statut Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/831/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2020-07-17

Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-09-26 10:24:35

Data modyfikacji: 2017-09-26 10:55:29

Wersja: 11 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-18 08:46:26
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-18 08:46:48
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-01-18 08:47:29
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-09-13 11:44:32
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-09-13 11:45:35
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-09-13 12:19:09
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2020-07-14 14:49:11
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2020-07-15 07:10:20
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-07-20 09:05:22
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2020-10-15 14:22:25
Podgląd