Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - granica województwa: odcinek Lubaczów - Basznia Górna
Opublikowano: 2021-09-29

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - granica województwa: odcinek Lubaczów - Basznia Górna

Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

Informacje ogólne

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od Lubaczowa do Baszni Górnej i drogi nr C142005 Szklo - Nowojawyczsk  „Expansion of the regional road No. 867: section from Lubaczow to Basznia Gorna and road No. C142005 Szklo - Novoyavorivsk” - LUBANOVO - PBU1/0340/16

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0340/17-00 z dnia 28.09.2018

Inwestorem przebudowy jest Województwo Podkarpackie, w imieniu którego inwestycję realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Partnerem projektu po stronie ukraińskiej jest Departament Zarządzania Drogami Lwowskiej Administracji Obwodowej.

Wykonawca: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik, PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

Cena Kontraktowa, Umowa z Wykonawcą: 14 666 977,46 zł brutto

Inżynier Kontraktu (pełniący również obowiązki kompleksowego nadzoru inwestorskiego): PROKOM Construction Sp. z o. o., ul. Reymonta 30/1, 41 – 200 Sosnowiec

Umowa IK: 183 270,00 zł brutto

Termin wykonania robót budowlanych: 29.09.2021r

Ogólna charakterystyka projektu

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 867 o długości ok 7 km, a także roboty związane z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Odcinek drogi objęty inwestycją po zakończeniu projektu będzie dostosowany do obowiązujących standardów dla drogi klasy Z, a nawierzchnia będzie przystosowana do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś. W ramach inwestycji zaprojektowano 16 skrzyżowań  z drogami publicznymi.

Podstawowe parametry  techniczne projektowanej drogi – realizowanej przebudowy:

- Klasa drogi: Z

- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię: 115 kN,

Przekrój uliczny od km 38+313,00 do km 39+950, półuliczny od km 39+950 do km 40+081,28, od km 45+081,70 do km 45+411,60, od km 45+617 do końca zakresu, drogowy od km 40+081,28 do km 45+081,70; od km 45+411,60 do km 45+617

- Ilość jezdni/szerokość:

w przekroju ulicznym jednojezdniowa - 6,50 m – 7,00 m

w przekroju półulicznym i drogowym jednojezdniowa – 6,00m

- szerokość pasa ruchu: min. 3,00m (na łukach poziomych zastosowano poszerzenie pasa ruchu),

- szerokość pobocza gruntowego: 1,00m

- Zjazdy publiczne i na drogi wewnętrzne:

Szerokość jezdni: min. 4,00 m,

Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m,

Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. 5,00m,

- Zjazdy indywidualne:

Szerokość jezdni: min. 3,50 m,

Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m,

Zakres rzeczowy projektu

Zamówienie obejmuje:

Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej oraz projektem budowlanym, wykonawczym i niezbędnymi decyzjami dla przedmiotowej inwestycji. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 867 o długości 7.308,43, a także roboty budowlane związane z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli oraz urządzeń budowlanych.

Roboty w zakresie prac projektowych obejmują:

- opracowanie projektu wykonawczego na podstawie dokumentów zamieszczonych w SIWZ tj. min. projektu budowlanego, decyzji środowiskowej, opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz innych dokumentów i instrukcji),

- dokonanie aktualizacji warunków technicznych i uzyskania wszelkich innych warunków technicznych/decyzji/pozwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

- pozytywnego uzgodnienia projektu wykonawczego przez Zamawiającego oraz przez właściwych operatorów i gestorów sieci,

- opracowanie, uzyskanie wszystkie niezbędnych opinii i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu (w przypadku takiej konieczności),

- opracowanie planu BIOZ, PZJ i innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych.

Roboty w zakresie robót budowlanych obejmują:

- przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej wraz z rozbiórką istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wybudowaniem nowej konstrukcji nawierzchni, lub wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wbudowanie nowych dodatkowych warstw konstrukcyjnych,

- poszerzenie poboczy do szerokości 1,00 m lub odtworzenie poboczy o szerokości 1,00, wraz
z umocnieniem ich,

- przebudowa istniejących chodników i budowa nowych chodników,

- przebudowa istniejących ścieżek rowerowych w mieście Lubaczów,

- przebudowa istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,

- przebudowa istniejących zatok autobusowych i budowa nowych zatok autobusowych,

- odtworzenie rowów drogowych poprzez ich przebudowę wraz z budową rowów krytych na odcinkach gdzie nie jest możliwe odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo rowem otwartym,

- umocnienie powierzchniowe rowów,

- przebudowa istniejącej i budowa nowej kanalizacji deszczowej w mieście Lubaczów,

- wzmocnienie słabonośnego podłoża,

- rozbiórka i budowa nowych przepustów,

- przebudowa zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne i inne miejsca użyteczności publicznej,

- przebudowa zjazdów indywidualnych na działki budowlane i rolne,

- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w mieście Lubaczów, przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociągowej kolidujących z przebudowywaną drogą, przestawienie istniejących wiat przystankowych, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wraz z budową nowych barier ochronnych i nowych balustrad. Lokalizacja została wskazana w projekcie stałej organizacji ruchu, wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną przebudową, wykonanie nasadzeń nowych drzew.

Cele projektu

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej pomiędzy przejściami granicznymi w Budomierzu i Hrebennem, a także usprawni ruch pomiędzy województwami podkarpackim i lubelskim. Ponadto rozbudowa infrastruktury drogowej na tym odcinku przyniesie nowe podstawy współpracy polsko-ukraińskiej oraz rozwoju turystyki i handlu na pograniczach.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-03-18 14:53:11

Data modyfikacji: 2023-10-26 11:07:31

Wersja: 16

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 14:53:11
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 14:57:03
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 15:03:16
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 15:04:54
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 17:30:59
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 10:45:28
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-03-06 11:44:40
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 12:05:58
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:43:55
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:31:41
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 12:41:29
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-06-30 13:26:36
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-06-30 13:28:53
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-06-30 13:30:28
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2023-10-23 13:52:51
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego