Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Deklaracja dostępności


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2020-09-23 08:52:21


Deklaracja dostępności BIP Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF i WORD nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu
 • brak możliwości automatycznego czytania strony - trwają prace nad wdrożeniem przedmiotowego rozwiązania
 • brak informacji o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo - trwają prace nad wdrożeniem przedmiotowego rozwiązania

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Staszowski, slawomir.staszowski@pzdw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 178609452. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 • Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • E-mail: urzad@podkarpackie.pl
 • Telefon: 178501700

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Urzędu przy ul. T. Boya Żeleńskiego 19a w Rzeszowie
  Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - w związku z trwającą rozbudową budynku, do odwołania brak jest możliwości wjazdu na teren Urzędu. Wykonany podjazd przy wejściu do budynku (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru - w związku z trwającą rozbudową budynku, do odwołania brak jest możliwości skożystania z podjazdu. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej. Obsługa interesantów prowadzona jest na parterze budynku w pokoju nr 1 znajdującym się bezpośrednio przy wejściu do budynku po prawej stronie korytarza. Istnieje możliwość poproszenia konkretnego pracownika o zejście do pokoju nr 1 w celu załatwienia sprawy. Na parterze znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych - z uwagi na trwającą rozbudywę budynku, toaleta nieczynna do odwołania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu z siedzibą w Koniaczowie 34a, sekretariat - 1 piętro
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle przy ul. Niegłowicka 6a, sekretariat - 1 piętro
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, sekretariat - 1 piętro
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie przy ul. Polna 3b, sekretariat - półpiętro
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu przy ul. Korczaka 6a, sekretariat - 1 piętro
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie przy ul. Dworska 23, sekretariat - półpiętro
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowa 6, sekretariat - 1 piętro
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej Górnej 95, sekretariat - wysoki parter
  Przed budynkami brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów prowadzona jest w sekretariacie. W terminie do 30.09.2020 r. zostaną zainstalowane dzwonki dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Baza Materiałów w Ruszelczycach, Ruszelczyce 10
  Baza Materiałów w Strzyżowie przy ul. 1 Maja 1b
  Baza Materiałów w Lisich Jamach przy ul. Leśna 6
  Baza Materiałów w Leżajsku przy ul. Polna 12
  Baza Materiałów w Zawadzie, Zawada 5a
  Baza Materiałów w Wysoczanach, Wysoczany 27
  Baza Materiałów w Brzozowie przy ul. Legionistów 34
  Baza Materiałów w Nowej Dębie przy ul. Ogrodowa 20
  W bazach materiałowych nie jest prowadzona obsługa interesantów.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynkach nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna.

W urzędzie nie funkcjonuje system kolejkowy wizualny ani dźwiękowy. Nad wejściami do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Możliwa jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.

Zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych), mogą uczynić to składając w Urzędzie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w Urzędzie (nie dotyczy sytuacji nagłych):

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w pokoju nr 1 w budynku przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 19a
 2. elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: biuro@pzdw.pl
 3. elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres ESP na Platformie ePUAP: /PZDWRzeszow/SkrytkaESP
 4. przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks 178609456

W przypadku chęci skorzystania z uslug tłumacza PJM w jednej z jesdostek terenowych PZDW, wypełniony formularz należy przesłać bezpośrednio do danego Rejonu (dane kontaktowe znajdują się w zakładce Rejony Dróg Wojewódzkich) bądź do centrali PZDW w Rzeszowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (32,5 KB)